geschiedenisbestellingenfacturenproductengebruikersnieuwsbriefnieuwsbriefmailingenupload

Algemene voorwaarden


Algemeen1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hondenwebshop.nl (verder te noemen Hondenwebshop) en op alle met u (afnemers van producten van Hondenwebshop) gesloten overeenkomsten.

1.2 Hondenwebshop.nl is als volgt te bereiken:

E-mail: 24 uur per dag via email info[a]hondenwebshop.nl

Telefoon: maandag-donderdag van 10.00-12.00 uur via 06-20733977.

U kunt het magazijn bezoeken maar maak dan eerst een telefonische afspraak.

Hondenwebshop is gelocaliseerd op: Hoofdweg 197, 9621 AH Slochteren

2 Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Hondenwebshop.

2.1 Hondenwebshop is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

2.2 Persoonsgegevens die wij over u verzamelen
We kunnen alleen de goederen leveren en diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
Wij zullen de informatie die u zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over producten en diensten die worden aangeboden via onze website aan u, voor facturatie en orderverwerking. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan met een bericht via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenwebshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Uw toestemming
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het beheer van uw account bij ons;
- Het afhandelen van uw bestellingen;
- Het afhandelen van uw betaling;
- Het verzenden van onze nieuwsbief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten;
- Om goederen bij u te kunnen afleveren;
- Hondenwebshop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

2.4 Veiligheid
Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:
- Toegang tot uw account te beveiligen door wachtwoord en gebruikersnaam die uniek zijn voor u;
- Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;
- Het versleuteld opslaan van betalingsgegevens met behulp van SSL-technologie.
U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie verkrijgen als u een gedeelde computer of een computer gebruiken in een openbare plaats.

2.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hondenwebshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 2 jr. > Afhandeling van klachten, reclamaties etc.
Adres > 2 jr. > Afhandeling van klachten, reclamaties etc.
Mailadres / telefoonnummer > 2 jr. > Afhandeling van klachten, reclamaties etc.
Bankgegevens <3 maanden >Afhandeling van klachten, reclamaties etc.

2.6 Uw rechten
Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te vragen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenwebshop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenwebshop.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

2.7 Onze contactgegevens
Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar info[a]hondenwebshop.nl of schrijf ons: Hondenwebshop, Hoofdweg 197, 9621 AH Slochteren, Nederland of bel ons op +31(0) 6 207 33 977.

3 Bestellen

3.1 Bestellingen kunnen per e-mail en via de internetsite worden geplaatst, dus :

· via de website www.hondenwebshop.nl of

· via: info[a]hondenwebshop.nl

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Hondenwebshop heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Hondenwebshop uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3.4 Voor bepaalde producten is een minimum leeftijd van 18 jaar van de besteller vereist. Met het instemmen met de algemene voorwaarden geeft u aan 18 jaar of ouder te zijn.

4 Prijzen

4.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Hondenwebshop vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Hondenwebshop bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

4.4 Hondenwebshop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

5 Levering

5.1 Aflevering door Hondenwebshop vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Leveringen van pakketten, rembourszendingen, buitenlandse post en brievenbuspost wordt uitgevoerd door PostNL. Bent u niet thuis, geen probleem. Bij levering door PostNL kan het pakket nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

5.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Hondenwebshop besteedt de verzendingen uit aan PostNL. Derhalve is Hondenwebshop niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

5.3 Verzendkosten: Bij bestellingen van meer dan € 100,- zijn alle kosten van verzending in Nederland voor rekening van Hondenwebshop. Indien rembourszendingen zonder annulering retour komen worden u de verzendkosten plus administratiekosten in rekening gebracht. Brievenbuspost kost slechts € 2,95 en paketten € 5,95. Rembours kost 8,50 euro extra. Rembourszendingen worden altijd behandeld als pakketzendingen (regel PostNL)! Voor buitenlandse brievenbuspost rekenen wij € 4,95, voor buitenlandse pakketpost € 12,95.

5.4 Hondenwebshop levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaalt is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Indien produkten niet voorradig zijn kan het langer duren. Wanneer Hondenwebshop niet binnen 30 dagen kan leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan er ofwel gezamenlijk een nieuwe levertijd overeen worden gekomen ofwel de overeenkomst kan ontbonden worden. In de praktijk verzenden wij 80% van de bestellingen binnen 48 uur na betaling.

5.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Hondenwebshop in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

5.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

6 Betaling

6.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

* U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze ING rekening NL23 INGB 0009 6745 80 tav Hondenwebshop te Slochteren, NL (BIC code: INGBNL2A)
* U kunt ook betalen via ons paypal account via de link in onze website. Hier kunt u ons ook via uw credit card betalen.
* U betaalt aan de postbode (onder rembours). Dit is alleen mogelijk voor klanten binnen Nederland.
* U haalt de bestelde produkten bij ons af en betaalt contant. (PIN betalingen zijn NIET meer mogelijk!) U betaalt geen verzendkosten.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

6.2 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Hondenwebshop kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Hondenwebshop, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

7.2 Hondenwebshop is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Hondenwebshop zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

8 Retourrecht

8.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren. Daarnaast heeft u het juridisch recht om geleverde artikelen (die bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verwachting) tot 7 dagen na levering te retourneren. Uitzondering op het retourrecht betreffen artikelen die specifiek op verzoek van de klant besteld zijn en niet tot het reguliere assortiment van Hondenwebshop horen. Deze artikelen kunnen niet retour gestuurd worden. De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Daarnaast dienen de teruggezonden artikelen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook retourzendingen onder rembours, zonder voorafgaand overleg, worden geweigerd.

8.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Hondenwebshop u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

8.3 Wanneer de door Hondenwebshop afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

8.4 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

9 Garantie

9.1 Hondenwebshop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan hondenwebshop de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Hondenwebshop als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

9.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Hondenwebshop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

9.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Hondenwebshop het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Hondenwebshop), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

9.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Hondenwebshop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Hondenwebshop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

10.2 Hondenwebshop is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Hondenwebshop beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

11 Geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Hondenwebshop is gevestigd bevoegd, tenzij Hondenwebshop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 


Winkelwagen

Aantal producten0
Subtotaal€ 0.00

» naar de kassa

Nieuwsbrief